شواهد اخير حاكي از آنند كه رژيم غذايي مادران در دوران بارداري مي تواند با تغييراتي در مغز، بر حس بويايي نوزاد موثر باشد. بر اين اساس اگر مادر در دوران بارداري الكل بنوشد، كودك او احتمالا بيشتر به مصرف الكل تمايل دارد. اگر مادر غذاي سالم بخورد، كودك بيشتر به غذاي سالم علاقمند مي شود. اين موضوع اهميت داشتن يك رژيم غذايي سالم و خودداري كردن از نوشيدن الكل را در دوران بارداري نشان مي دهد.

شواهد اخير حاكي از آنند كه رژيم غذايي مادران در دوران بارداري مي تواند با تغييراتي در مغز، بر حس بويايي نوزاد موثر باشد. بر اين اساس اگر مادر در دوران بارداري الكل بنوشد، كودك او احتمالا بيشتر به مصرف الكل تمايل دارد. اگر مادر غذاي سالم بخورد، كودك بيشتر به غذاي سالم علاقمند مي شود. اين موضوع اهميت داشتن يك رژيم غذايي سالم و خودداري كردن از نوشيدن الكل را در دوران بارداري نشان مي دهد.
نتايج مطالعه اي كه اخيرا بر روي موشها انجام شده، نشان داده است كه تكامل حس بويايي بچه موشها با آنچه مادرانشان مي خورند، تغيير مي كند. پژوهشگران در اين مطالعه، تغييرات مهمي در ساختار گلومرولي مربوط به حس بويايي مغز در ارتباط با نوع بوي مواد غذايي استفاده شده توسط مادر مشاهده كردند. اين اولين مطالعه اي است كه نشان دهنده تغييرات مغز در اثر مواجهه مستمر با طعم هاي مختلف در دوران جنيني و اوايل دوران نوزادي در شيرمادر خواران است.
در اين مطالعه، موشهاي باردار را به دو گروه تقسيم شدند، به گروه اول رژيم غذاهاي بي مزه و به گروه دوم رژيم غذاهاي طعم دار دادند.زماني كه شير مادر براي بچه موشها قطع شد، بچه موشهايي كه مادرشان رژيم غذاهاي طعم دار داشتند ساختار گلومرولي مغزي ( مربوط به حس بويايي) بزرگتري نسبت به گروه ديگر داشتند. همچنين اين موشها طعمهايي كه مادرانشان  در رژيم غذايي خود داشتند را ترجيح مي دادند، در صورتي كه گروه ديگر اينطور نبودند.
به نظر مي آيد كه از ديدگاه جنين، هر آنچه كه در رحم مادر است ، ماده خوبي است. اين يك استراتژي مناسب براي موشي است كه در جستجوي يافتن غذاست. به دليل شباهتهاي موجود در پستانداران احتمالا مي توان نتايج اين مطالعه را به انسان هم تعميم داد. البته اين نياز به مطالعات آينده را مي طلبد.
بر اساس نتايج بدست آمده در اين مطالعه، آن ماده غذايي كه مادر باردار براي خوردن يا نوشيدن خود انتخاب مي كند، اثر طولاني مدت بر روي آناتومي حسي نوزادان ( حس بويايي و علاقمندي به غذاهاي خاص) دارد. اما هنوز مشخص نيست اين اثر تا چه مدت در نوزاد باقي خواهد ماند و قدم بعدي يافتن پاسخ اين سوال است.
نكته عملي: رژيم مادر در دوران بارداري بر نحوه فعاليت اعضاي مختلف بدن نوزاد تاثيرگذار مي باشد. مطالعه اخير بر اهميت رژيم غذايي مادران باردار بر روي حس بويايي و چشايي نوزادان تاكيددارد. بنابراين مادران در طي دوران بارداري خود بايد در انتخاب مواد غذايي و داشتن رژيم غذايي سالم توجه لازم را مبذول دارند.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه